Znalecký posudok Bratislava – dokument určujúci hodnotu majetku

Odborny znalecky posudok Bratislava

Znalecký posudok je dokument, s ktorým sa stretneme počas života niekoľko krát.  Dáva sa vypracovať pri kúpe alebo pri predaji hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, na vyriešenie dedičského konania, alebo na ohodnotenie majetku pred plánovanými rekonštrukciami v prípade, že majetok nie je vysporiadaný. Znalecky posudok Bratislava stanovuje cenu majetku – nehnuteľného ako budovy, pozemky, byty a podobne alebo hnuteľného ako osobné či nákladné  automobily. Môže byť vypracovaný dvomi spôsobmi. Buď znalcom – ak je posudok určený na ďalšie právne úkony ako dedičské konanie či vysporiadanie nehnuteľného majetku alebo môže byť vypracovaný aj súkromnou osobou či realitnou kanceláriou a slúži len na orientačné ohodnotenie majetku. Takýto posudok môžu vyžadovať napríklad aj banky  na ohodnotenie majetku pred poskytnutím pôžičky alebo pri predaji či kúpe majetku. Banky väčšinou disponujú svojimi znalcami, ktorí majetok pred poskytnutím finančných prostriedkov posúdia. Ak by mal niekto požiadavku o vypracovanie takéhoto posudku, je dobré sa vopred dohodnúť, či musí byť vypracovaný odborne od súdneho znalca alebo stačí orientačný.

Potrebná dokumentácia

Znalecky posudok Bratislava Dobrá Stavba
Firma na vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava musí obsahovať určité náležitosti. Ako podklad na jeho vypracovanie slúži súbor dokumentov, ktoré sa líšia podľa druhu posudzovaného majetku. Na vypracovanie posudku na byt budete potrebovať výpis z listu vlastníctva, výpis z katastrálnej mapy, spôsob nadobudnutia majetku (kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve a podobne), na posudok na rodinný dom  budete k predchádzajúcim dokumentom potrebovať doklad o veku stavby teda potvrdenie obce alebo kolaudačné rozhodnutie od príslušného stavebného úradu. Znalec pred vydaním posudku príde urobiť obhliadku na miesto, súčasťou ktorej je aj fotodokumentácia. Neposudzuje len dané miesto ale hodnotí nehnuteľnosť zo širších vzťahov. Teda či sa nehnuteľnosť nachádza v intraviláne alebo extraviláne, v akom je stavebno – technickom stave, či je udržiavaná, v prípade pozemkov či ide o zastavaný pozemok atď. Na stanovenie hodnoty nehnuteľnosti sa používa aj základný kľúč umiestnenia nehnuteľnosti, pričom najvyššia cena je Bratislava a potom nižšie – krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce. Znalecký posudok Bratislava je dokument určujúci hodnotu nehnuteľného a hnuteľného majetku. Na vypracovanie je potrebné predložiť potrebnú dokumentáciu podľa druhu majetku. Pre viac informácií o vypracovaní takéhoto posudku navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://www.dobra-stavba.sk/.